Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Databricks Workspace with custom Address Range

Senast uppdaterad: 2021-04-26

This template allows you to create an Azure Databricks workspace with a custom virtual network address range.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
disablePublicIp Specifies whether to deploy Azure Databricks workspace with Secure Cluster Connectivity (No Public IP) enabled or not
workspaceName The name of the Azure Databricks workspace to create.
pricingTier The pricing tier of workspace.
vnetAddressPrefix The first 2 octets of the virtual network /16 address range (e.g., '10.139' for the address range 10.139.0.0/16).
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-workspace-with-custom-vnet-address/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-workspace-with-custom-vnet-address/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt