Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Databricks Virtual Network for VNet Injection

Senast uppdaterad: 2021-04-26

This template allows you to create a Virtual Network for Azure Databricks VNet injection.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
nsgId The complete ARM Resource Id for the existing network security group.
vnetName The name of the virtual network to create.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
location Location for all resources.
vnetCidr Cidr range for the vnet.
privateSubnetCidr Cidr range for the private subnet.
publicSubnetCidr Cidr range for the public subnet..

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-vnet-for-vnet-injection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-vnet-for-vnet-injection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt