Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Provision SSIS runtime in Azure

Senast uppdaterad: 2021-04-26

This template creates a V2 data factory and then provisions an Azure SSIS integration runtime

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
virtualNetworkName Name of your Azure virtual network.
subNetName Name of the subnet in the virtual network.
nodeSize Location of the data factory.
nodeNumber Number of nodes in the cluster.
maximumParallelExecutionsPerNode Maximum number of parallel executions per node in the cluster.
azureSqlServerName Name of the Azure SQL server that hosts the SSISDB database (SSIS Catalog).
databaseAdminUsername Name of the Azure SQL database user.
databaseAdminPassword Password for the database user.
catalogPricingTier Pricing tier of the SSIS Catalog (SSISDB datbase)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-provision-ssis-runtime/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-provision-ssis-runtime/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt