Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a V2 data factory

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template creates a V2 data factory that copies data from an on-premises SQL Server to an Azure blob storage

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory.
onPremSqlServerConnectionString Connnection string for the on-premsies SQL Server database.
sqlTableName Name of the target table in the Azure SQL database.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
outputBlobFolder The folder in the blob container to which the data is copied.
storageAccountName Storage AccountName

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-onprem-sql-to-blob-copy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-onprem-sql-to-blob-copy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt