Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Bulk copy using Azure Data Factory

Senast uppdaterad: 2021-07-13

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
azureStorageAccountResourceId Azure Storage account resource id.
azureStorageAccountName Azure Storage account name.
existingServerName Azure SQL Server name.
existingDatabaseName Azure SQL Server DB name.
existingDataWarehouseName Azure Data Warehouse name.
existingDatabaseAdminUsername Azure SQL Server DB Admin Username
databaseAdminPassword DB Password

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt