Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Data Factory, Copy from Blob to SQL with Sproc

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database while invoking a stored procedure

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the data to be copied.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
sourceBlobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
sourceBlobName Name of the blob in the container that has the data to be copied to Azure SQL Database table
sqlServerName Name of the Azure SQL Server that will hold the output/copied data.
sqlDatabaseName Name of Azure SQL Database in Azure SQL server copying data to.
sqlUserID Username for access to Azure SQL Server.
sqlPassword Password for the user to Azure SQL Server.
sqlTargetTable Table in the Azure SQL Database that will hold the copied data.
sqlWriterTableType Specify a table type name to be used in the stored procedure. Copy activity makes the data being moved available in a temp table with this table type.
sqlWriterStoredProcedureName Name of the stored procedure that upserts (updates/inserts) data into the target table.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt