Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy Darktrace vSensors

Senast uppdaterad: 2022-02-02

This template allows you to deploy one or more stand-alone Darktrace vSensors

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for all resources. The default is the Resource Group location.
virtualNetworkResourceGroupName Name of the Virtual Network Resource Group.
virtualNetworkName Name of the Virtual Network, should be in the above Location.
subnet1Name Name of the Subnet in the Virtual Network.
networkSecurityGroupName Name for the Network Security Group that the template will create. Note that a pre-existing Network Security Group with the same name will be replaced.
MgmtSourceAddressOrRange Provide an address range using CIDR notation (e.g. 10.1.0.0/24), or an IP address (e.g. 192.168.99.21) for Management access via ssh (port 22/TCP). You can also provide a comma-separated list of IP addresses and/or address ranges (a valid comma-separated list is 10.1.0.4,10.2.1.0/24). To allow access from any IP you can use 0.0.0.0/0.
vsensorName The name of the vSensor.
numberOfVsensors Number of vSensors to be deployed, max is 4.
diskSize The vSensor disk size in GB between 30 and 1024. Check the Darktrace customer portal for more information.
virtualMachineSize The VM size. Check the Darktrace customer portal for more information about the vSensor Virtual Hardware requirements.
adminUsername Username to be created when the vSensor is spun up. Note that password authentication over ssh for newly created VMs is disabled.
adminPublicKey Public key for the adminUsername user to ssh the vSensor.
applianceHostName The FQDN or the IP of the Darktrace master instance (virtual/physical).
appliancePort Darktrace master instance connection port.
updateKey Darktrace Update Key needed to install the vSensor package. Contact your Darktrace representative for more information.
pushToken The push token that vSensor will use to connect and register on the Darktrace master instance. Should be generated on the Darktrace master instance.
osSensorHMACToken TThe osSensor HMAC Token.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/darktrace-vsensor-standalone/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/darktrace-vsensor-standalone/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt