Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Custom Private DNS Zone

Senast uppdaterad: 2021-07-12

This template shows how to deploy a customer private DNS zone within your virtual network. It enables dynamic DNS updates and reverse DNS and gives scripts to configure both Windows and Linux clients to use the custom DNS zone name as the DNS suffix and to perform dynamic DNS updates to maintain the DNS records in the custom zone.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualMachineName Virtual machine name.
dnsZoneName The private DNS suffix and zone name.
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
location Location for all resources

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/custom-private-dns/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/custom-private-dns/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt