Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a subscription, resourceGroup and storageAccount

Senast uppdaterad: 2021-07-30

This template is a management group template that will create a subscription, a resourceGroup and a storageAccount in the same template. It can be used for an Enterprise Agreement billing mode only. The official documentation shows modifications needed for other types of accounts.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
enrollmentAccount EnrollmentAccount used for subscription billing
billingAccount BillingAccount used for subscription billing
subscriptionAlias Alias to assign to the subscription
subscriptionDisplayName Display name for the subscription
subscriptionWorkload Workload type for the subscription
resourceGroupName Name of the resourceGroup, will be created in the same location as the deployment.
location Location for the deployments and the resources

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/managementgroup-deployments/create-subscription-resourcegroup/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/managementgroup-deployments/create-subscription-resourcegroup/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt