Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Azure App Service Environment With An Web App Added.

Senast uppdaterad: 2021-05-11

Creates an Azure App Service Environment inside A Virtual Network Subnet. This template also adds a Azure Web App inside the App Service Environment. Template originally authored by Callum Brankin of PixelPin

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
ASE-ipSslAddressCount Number of IP addresses for the IP-SSL address pool.
ASE-frontEndSize Instance size for the front-end pool. Maps to P2,P3,P4.
ASE-frontEndCount Number of instances in the front-end pool. Minimum of two.
ASE-workerPoolOneInstanceSize Instance size for worker pool one. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolOneInstanceCount Number of instances in worker pool one. Minimum of two.
ASE-workerPoolTwoInstanceSize Instance size for worker pool two. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolTwoInstanceCount Number of instances in worker pool two. Can be zero if not using worker pool two.
ASE-workerPoolThreeInstanceSize Instance size for worker pool three. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolThreeInstanceCount Number of instances in worker pool three. Can be zero if not using worker pool three.
ASE-APP-SERVICE-workerPool Defines which worker pool's (WP1, WP2 or WP3) resources will be used for the app service plan.
ASE-APP-SERVICE-numberOfWorkersFromWorkerPool Defines the number of workers from the worker pool that will be used by the app service plan.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/create-ase-with-webapp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/create-ase-with-webapp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt