Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create and enable a DDoS protection plan

Senast uppdaterad: 2021-06-21

This template creates a DDoS protection plan and a virtual network. It also enables the DDoS protection plan for the virtual network.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
ddosProtectionPlanName Specify a DDoS protection plan name.
virtualNetworkName Specify a DDoS virtual network name.
location Specify a location for the resources.
vnetAddressPrefix Specify the virtual network address prefix
subnetPrefix Specify the virtual network subnet prefix
ddosProtectionPlanEnabled Enable DDoS protection plan.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/create-and-enable-ddos-protection-plans/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/create-and-enable-ddos-protection-plans/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt