Multi VM Couchbase Cluster with Ansible

av Gonzalo
Senast uppdaterad: 2016-03-23

Kostnadsuppskattning

$76.998

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This advanced template deploys a Multi VM Couchbase cluster. In addition to the N number of Couchbase VMs , it will create aa A1 VM that will be used as a reverse proxy for the Couchbase admin console and as an Ansible Controller. The template uses the Ansible Playbooks provided by couchbaselabs in the GitHub repo ansible-couchbase-server to deploy Couchbase on all the VMS.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountType Storage account Type. Standard_LRS or Premium_LRS
vmSize VM Size, for Premium Storage specify DS VMs.
vmSizeDataDisks Data disks Size in GBs
linuxFileSystem Linux File system
serversRole Servers role, for instance webtier, database. A tag will be created with the provided value
serversPurpose Servers purpose, for instance development, test, pre-production, production. A tag will be created with the provided value
imagePublisher VM Image Publisher
imageOffer VM Image Offer
imageSKU VM Image SKU
numberOfVms Number of VMs. The template will create N number of identical VMs
adminUsername Admin user name
adminPassword Admin password
sshKeyData ssh public key for the admin user
sshStorageAccountName Private storage account name in which you are storing your ssh certificates
sshStorageAccountKey Private storage account key in which you are storing your ssh certificates
couchbaseMemoryAllocationPercentage Specify the percentage of RAM Allocated to Couchbase. Leave Memory for the OS.
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
publicIPType Public facing IP Type.

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-ansible/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-ansible/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt