Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Azure Cosmos DB Core (SQL) API stored procedures

Senast uppdaterad: 2022-08-04

This template creates an Azure Cosmos DB account for Core (SQL) API and a container with a stored procedure, trigger and user defined function.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
accountName Cosmos DB account name
location Location for the Cosmos DB account.
primaryRegion The primary region for the Cosmos DB account.
defaultConsistencyLevel The default consistency level of the Cosmos DB account.
maxStalenessPrefix Max stale requests. Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 10 to 2147483647. Multi Region: 100000 to 2147483647.
maxIntervalInSeconds Max lag time (seconds). Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 5 to 84600. Multi Region: 300 to 86400.
systemManagedFailover Enable system managed failover for regions
databaseName The name for the database
containerName The name for the container
throughput The throughput for the container

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-container-sprocs/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-container-sprocs/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt