Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Cosmos DB Account with a private endpoint

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template will create a Cosmos account, a virtual network and a private endpoint exposing the Cosmos account to the virtual network.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for all resources.
virtualNetworkName Virtual network name
accountName Cosmos DB account name (must contain only lowercase letters, digits, and hyphens)
publicNetworkAccess Enable public network traffic to access the account; if set to Disabled, public network traffic will be blocked even before the private endpoint is created
privateEndpointName Private endpoint name

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-private-endpoint/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-private-endpoint/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt