Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Cosmos DB account in multiple regions

Senast uppdaterad: 2021-07-02

This template creates an Azure Cosmos DB account for any API Type with a primary and secondary region with choice of consistency level and options to enable multi-master and Failover Type.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
accountName Cosmos DB account name
location Location for the Cosmos DB account.
primaryRegion The primary replica region for the Cosmos DB account.
secondaryRegion The secondary replica region for the Cosmos DB account.
api Cosmos DB account type.
defaultConsistencyLevel The default consistency level of the Cosmos DB account.
maxStalenessPrefix Max stale requests. Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 10 to 1000000. Multi Region: 100000 to 1000000.
maxIntervalInSeconds Max lag time (seconds). Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 5 to 84600. Multi Region: 300 to 86400.
multipleWriteLocations Enable multi-master to make all regions writable.
automaticFailover Enable automatic failover for regions. Ignored when Multi-Master is enabled

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt