Hoppa över navigering

Deploy a CoreOS cluster hosting Fleet

Senast uppdaterad: 2018-07-19

Template deploys a CoreOS cluster with the Fleet cluster manager installed and started on each cluster node.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Name of the storage account for VM OS Disks
vmSize Instance size for the VMs
numberOfNodes Number of compute nodes to create (3+ recommended)
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
discoveryUrl discoveryUrl for etcd2 cluster
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/coreos-with-fleet-multivm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/coreos-with-fleet-multivm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Neil Mackenzie