Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Senast uppdaterad: 2021-11-01

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
acrName Azure Container Registry name
location Azure Container Registry location
acrSku Azure Container Registry tier
enableSystemIdentity Enable System Assign Identity for Azure Container Registry
userAssignedIdentities The list of user identity resource ids to associate with the Azure Container Registry
enableAdminUser Enable admin user
publicNetworkAccess Enable public network access
zoneRedundancy Enable zone redundancy
ipRules The network rule set for a container registry
networkRuleBypassOptions Allow trusted Azure services to access a network restricted registry
policies Azure Container Registry policies
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt