Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Container Registry with Geo-replication Template

Senast uppdaterad: 2021-10-22

A template for creating a new Azure Container Registry with geo-replication

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
acrName Globally unique name of your Azure Container Registry
acrAdminUserEnabled Enable admin user that has push / pull permission to the registry.
location Location for registry home replica.
acrSku Tier of your Azure Container Registry. Geo-replication requires Premium SKU.
acrReplicaLocation Short name for registry replica location.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-geo-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-geo-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt