Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a Cognitive Service Universal key

Senast uppdaterad: 2022-07-22

This template deploys all the Cognitive Services APIs Cognitive Services bring AI within reach of every developer?without requiring machine-learning expertise. All it takes is an API call to embed the ability to see, hear, speak, search, understand, and accelerate decision-making into your apps.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
cognitiveServiceName That name is the name of our application. It has to be unique.Type a name followed by your resource group name. (<name>-<resourceGroupName>)
location Location for all resources.
sku (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cognitiveservices/cognitive-services-universalkey/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cognitiveservices/cognitive-services-universalkey/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt