Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Cloudera Cluster with Tableau Dashboards

Senast uppdaterad: 2021-06-09

Deploys a Cloudera cluster with a Tableau server. Instructions provided for data generation in the Cloudera cluster. Instructions are provided for configuring the Tableau server with custom dashboards

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin user name for the VMs
scriptsUri (ingen beskrivning är tillgänglig)
adminPassword Admin password for the VMs (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
cmUsername User name for the Cloudera Manager
cmPassword password for the Cloudera Manager (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
storageAccountPrefix Unique namespace for the Storage Account where the VM disks will be placed (alphahumeric characters only)
dnsNamePrefix Unique public DNS name where the VMs will be exposed
masterStorageAccountType The type of the Storage Account to be created for master nodes (defaults to Premium_LRS)
workerStorageAccountType The type of the Storage Account to be created for worker nodes (defaults to Standard_LRS)
virtualNetworkName The name of the virtual network provisioned for the deployment
vnetNewOrExisting Indicator for new or exiting Virtual Network
virtualNetworkRGName Resource Group Name for Vnet. For new VNet leave it empty, otherwise type in existing resource group name
addressPrefix Virtual Network address CIDR
subnetName Subnet name for the virtual network where resources will be provisioned
subnetPrefix CIDR for the subnet where VMs will be placed
subnet1Name Subnet name for the virtual network where resources will be provisioned
subnet1Prefix CIDR for the subnet where VMs will be placed
masterNodeIPAddress IP address for the first master
tableauIPAddress IP address for the Tableau server
dataNodeIPOffSetFromMaster IP address from the master node, for example if the first master is 10.1.1.1, then the first dataNode would be 10.1.1.11
tshirtSize T-shirt size of the Cloudera cluster (Eval, Prod)
numberOfDataNodes Number of data nodes for Prod (defaults to 3)
vmSize The size of the VMs deployed in the cluster (defaults to Standard_DS14)
company Your Company
emailAddress your email
businessPhone your business phone number
firstName Your FirstName
lastName Your LastName
jobRole Job Role
jobFunction Job Function

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/cloudera/cloudera-tableau/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/cloudera/cloudera-tableau/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt