Cloudera Director

Senast uppdaterad: 2017-02-03

This template deploys Cloudera Director, a MySQL server, and a BIND DNS server on a single VM.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin user name for the VMs
adminPassword Admin password for the VMs (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
dbUsername User name for the MySQL Server
dbPassword password for the DB Server (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
dirUsername User name for the Director Server
dirPassword password for the Director Server (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
subscriptionId (ingen beskrivning är tillgänglig)
tenantId (ingen beskrivning är tillgänglig)
clientId (ingen beskrivning är tillgänglig)
clientSecret (ingen beskrivning är tillgänglig)
directorSize The size of the VM for Director server
masterType The size of the VMs deployed as Master(s) in the cluster
workerType The size of the VMs deployed as Workers in the cluster
edgeType The size of the VMs deployed as Edge(s) in the cluster
directorEnvironmentName Environment name use by Cloudera Director
dnsNamePrefix Unique DNS name prefix where the director VM will be exposed
dnsNameSuffix Unique DNS suffix where the VMs will be exposed
virtualNetworkName The name of the virtual network provisioned for the deployment
vnetNewOrExisting Indicator for new or exiting Virtual Network
virtualNetworkRGName Resource Group Name for Vnet. For new VNet leave it empty, otherwise type in existing resource group name
subnetName Subnet name for the virtual network where resources will be provisioned
addressPrefix Virtual Network address CIDR
subnetPrefix CIDR for the subnet where VMs will be placed
directorServerIPAddress IP address for the director server
company Your Company
emailAddress your email
businessPhone your business phone number
firstName Your FirstName
lastName Your LastName
jobRole Job Role
jobFunction Job Function

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-director-on-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-director-on-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Jason Wang