Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Cloud Shell - VNet storage

Senast uppdaterad: 2022-05-10

This template deploys Azure Cloud Shell storage into an Azure virtual network.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingVNETName Name of the virtual network to use for cloud shell containers.
existingStorageSubnetName Name of the subnet to use for storage account.
existingContainerSubnetName Name of the subnet to use for cloud shell containers.
storageAccountName Name of the storage account in subnet.
fileShareName Name of the fileshare in storage account.
resourceTags Name of the resource tag
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet-storage/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet-storage/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Danny Maertens