Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Chef with JSON parameters on Ubuntu/Centos

Senast uppdaterad: 2021-05-21

Deploy an Ubuntu/Centos VM With Chef with JSON parameters

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmDnsName DNS name for the VM
adminUsername Admin user name for the Virtual Machines
osType The type of the operating system you want to deploy.
vmSize VM Size
chef_node_name The name for the node (VM) in the Chef Organization
chef_server_url Organization URL for the Chef Server. Example https://ChefServerDnsName.cloudapp.net/organizations/Orgname
validation_client_name Validator key name for the organization. Example : MyOrg-validator
runlist Optional Run List to Execute
validation_key JSON Escaped Validation Key
validation_key_format Format in which Validation Key is given. e.g. plaintext, base64encoded
secret Encrypted Data bag secret
chef_service_interval Frequency(in minutes) at which the chef-service runs.
bootstrap_version Chef Client Version
bootstrap_channel Release channel for Chef Client Version
daemon Daemon option is only for Windows. Allowed values: none/service/task
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-json-parameters-linux-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-json-parameters-linux-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt