Chef-Automate Solution Template

av uday-sg
Senast uppdaterad: 2016-12-27

Chef end to end solution template launches a devops stack that provides an automated provisioning, configuration and integration of multiple products (Chef Server, Chef Compliance & Chef Automate) that are needed for Continuous Delivery & Compliance of application as well as infrastructure code.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location where all the resources deploy
cckeyName Provide the private keyname that needs to be created in Chef Compliance Server. The correspoding public key is stored on all the nodes so that Compliance server can access them.
prereq-complianceServerUri URL of an existing compliance server. This can be retrieved from the output section of the prereq.json template run.
prereq-complianceServerAdmin Compliance Admin UserName that is created during logging first time on Chef compliance (created from UI)
prereq-componentServerPassword Compliance Admin Password that is created during logging first time on Chef compliance (created from UI)
vmAdminUsernameOrchServer Orchestrator Server Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordOrchServer Orchestrator Server Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelOrchServer Orchestrator Server unique public DNS prefix
vmAdminPasswordChefServer Chef Server Virtual Machine admin password
vmSizeChefServer Chef Server Virtual Machine size
publicIPDomainNameLabelChefServer Chef Server unique public DNS prefix
chefUserName Chef user name
chefUserFirstName Chef user first name
chefUserLastName Chef user last name
chefUserEmail Chef user email
chefUserPassword Chef user password
chefOrgFullName Chef Org full name
adminUsernameChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine admin username
adminPasswordChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine admin password
vmSizeChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine size
publicIPDomainNameLabelChefWorkstation Chef Workstation unique public DNS prefix
adminUsernameChefEnvironments Chef Environments Virtual Machine admin username
adminPasswordChefEnvironments Chef Environments Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelChefEnvironments ChefEnvironments unique public DNS prefix
baseUrl The base URL for dependent deployment files

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/chef-automate/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/chef-automate/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt