Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Chef Automate (HA)

Senast uppdaterad: 2021-06-09

A template to deploy Chef Server in a High Availability mode, plus Chef Automate

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
objectId Object Id of the AAD user or service principal that will have access to the vault. Available from the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets
vaultSku SKU for the vault
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
vmSize size of the Virtual Machine.
chefServerDnsPrefix dens name for chef server
chefAutomateDnsPrefix chef automate dns name
firstName administrator user for chef automate
lastName administrator user for chef automate
emailId emaild for chef automate
organizationName Organization name for chef automate
appID servicePrinciple
password password
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Stuart Preston