Deploy a Check Point Security Gateway

Senast uppdaterad: 2016-01-24

Kostnadsuppskattning

$416.7777000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template creates a VNET with multiple subnets and deploys a Check Point Security Gateway into that VNET

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminPassword Administrator password
authenticationType Authentication type
newStorageAccountName Name of storage account
offer Offer version and type
sshPublicKey Administrator SSH public key
vmName Name of the Security Gateway
vmSize Size of the VM
installSecurityGateway Install Security Gateway
installSecurityManagement Install Security Management
managementGUIClientNetwork Allowed network for Management GUI clients
sicKey One time key for Secure Internal Communication

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/checkpoint-multi-nic/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/checkpoint-multi-nic/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt