Deploy a CentOS VM with Singularity installed

Senast uppdaterad: 2017-07-07

This template allows you to deploy a CentOS VM with Singularity installed, using the latest patched version of CentOS and version 2.3.1 of Singularity (by default). This will deploy an A8 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Centos version, specifically for HPC.
singularityVersion The version of Singularity to install on the VM
vmSize The size of the VM to create
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The SAS Token required to access _artifactsLocation; this is stored on GitHub by default, so no SAS token is required
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt