Hoppa över navigering

Deploys a N-node CentOS Cluster

Senast uppdaterad: 2018-07-31

This template deploys a 2-10 node CentOS cluster with 2 networks.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username for VM
adminPassword Admin password for VM
newStorageAccountName Unique storage account name. Must be between 3 and 24 characters in length and use numbers and lower-case letters only.
numberOfInstances Number of VMs to deploy (2-10)
vmSize Size of the Virtual Machine.
dnsNameforLBIP DNS name for Load Balancer IP
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/centos-2nics-lb-cluster/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/centos-2nics-lb-cluster/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt