Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Apply a WAF Policy with custom rules to a CDN Endpoint

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also links a CDN WAF Policy to the Endpoint which applies example custom rules for blocking and redirecting requests based on geo-location, ip address, and SESSIONID header.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
policyName Name of the CDN WAF Policy
profileName Name of the CDN Profile
endpointName Name of the CDN Endpoint
originUrl Url of the origin
policyMode The enforcement mode of the CDN WAF Policy
enabledState Whether the CDN WAF Policy is enabled
redirectUrl The redirect URL of the CDN WAF Policy
CDNSku CDN SKU names
location Location the CDN profile and endpoint.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-waf-custom-rules/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-waf-custom-rules/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt