Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameters

Senast uppdaterad: 2022-03-04

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameterized configuration settings

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
profileName Name of the CDN Profile.
sku Pricing tier of the CDN Profile.
endpointName Name of the CDN Endpoint.
isHttpAllowed Whether the HTTP traffic is allowed.
isHttpsAllowed Whether the HTTPS traffic is allowed.
queryStringCachingBehavior Query string caching behavior.
contentTypesToCompress Content type that is compressed.
isCompressionEnabled Whether the compression is enabled
originUrl Url of the origin
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-customize/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-customize/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt