Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

VM bootstorm workload template

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template creates requested number of VMs and boot them simultaneously to calculate average VM boot time

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
azureAccountUsername Azure account SPN user name to authenticate inside controller VM.
azureAccountPassword Azure account SPN password to authenticate inside controller VM.
tenantId Azure Subscription Tenant Id.
vmCount Number of VMs to create.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/bootstorm-vm-boot-time/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/bootstorm-vm-boot-time/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt