Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a Bastion host in a hub Virtual Network

Senast uppdaterad: 2021-04-22

This template creates two vNets with peerings, a Bastion host in the Hub vNet and a Linux VM in the spoke vNet

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location of all resources
vNetHubName The name of the Hub vNet
vNetSpokeName The name of the Spoke vNet
vmName The name of the Virtual Machine
vmSize The size of the Virtual Machine
adminUsername The administrator username
adminPassword The administrator password
storageAccountName The name of the storage account that will be used for boot diagnostics
bastionHostName The name of the Azure Bastion host

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/bastion-hub-spoke-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/bastion-hub-spoke-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt