Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Storage Account & enable protection via Backup Vault

Senast uppdaterad: 2021-05-27

Template that creates storage account and enable protection via Backup Vault

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vaultName Name of the Vault
vaultStorageRedundancy Change Vault Storage Type (not allowed if the vault has registered backups)
backupPolicyName Name of the Backup Policy
retentionDays Retention duration in days
storageAccountName Name of the Storage Account
roleNameGuid A new GUID used to identify the role assignment
location Location for all resources

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dataprotection/backup-create-storage-account-enable-protection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dataprotection/backup-create-storage-account-enable-protection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt