Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Azure Web PubSub by using Bicep

Senast uppdaterad: 2022-06-10

Azure Web PubSub Service helps you build real-time messaging web applications using WebSockets and the publish-subscribe pattern. This uses Bicep language to create and configure a Web PubSub resource. You can use this template to conveniently deploy Web PubSub for a tutorial or testing, or as a building block for more complex deployments with Web PubSub.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
wpsName The name for your new Web PubSub instance.
Location The region in which to create the new instance, defaults to the same location as the resource group.
UnitCount Unit count
Sku SKU name
PricingTier Pricing tier

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/azure-web-pubsub/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/azure-web-pubsub/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt