Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Resource Optimization (ARO) Toolkit

Senast uppdaterad: 2021-07-20

The Azure Resource Optimization Toolkit is a decentralized, native Azure solution using serverless technologies to optimize Azure resources on your subscription. Optimization happens automatically on your subscription once you enable or create your own schedule, including on new resources. This is an Azure Automation account with preconfigured runbooks and schedules you can utilize on your subscription to start saving money.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newGuid Enter new GUID, you can generate one from Powershell using new-guid or get one from this site: <a target=new href=https://guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx>GUID Generator</a>
automationAccountName Assign a name for the Automation account of your choosing. Must be a unique name as Azure Automation accounts are FQDNs
location Specify the region for your Automation account
azureAdmin Enter your service admin user, ex: serviceaccount@microsoft.com. Must be owner on the subscription you're deploying to during template deployment.
azureAdminPwd Enter the password for the service admin user. The pwd is encrypted during runtime and in the Automation assets
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt