Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure portal dashboard

Senast uppdaterad: 2021-04-22

This template creates an example dashboard in the Azure portal, showing performance of an existing virtual machine in your subscription, as well as some static information and links.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualMachineName Name of the existing virtual machine to show in the dashboard
virtualMachineResourceGroup Name of the resource group that contains the virtual machine
dashboardName Resource name that Azure portal uses for the dashboard
dashboardDisplayName Name of the dashboard to display in Azure portal
location (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.portal/azure-portal-dashboard/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.portal/azure-portal-dashboard/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt