Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Bastion as a Service

Senast uppdaterad: 2022-07-05

This template provisions Azure Bastion in a Virtual Network

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vnetName Name of new or existing vnet to which Azure Bastion should be deployed
vnetIpPrefix IP prefix for available addresses in vnet address space
vnetNewOrExisting Specify whether to provision new vnet or deploy to existing vnet
bastionSubnetIpPrefix Bastion subnet IP prefix MUST be within vnet IP prefix address space
bastionHostName Name of Azure Bastion resource
location Azure region for Bastion and virtual network

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azure-bastion/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azure-bastion/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt