Azure mgmt. demo

Senast uppdaterad: 2017-08-11

Deploys Azure mgmt with attached workload

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
omsRecoveryVaultName Assign a name for the ASR Recovery Vault
omsRecoveryVaultRegion Specify the region for your Recovery Vault
omsWorkspaceName Assign a name for the Log Analytic Workspace Name
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
omsAutomationAccountName Assign a name for the Automation account
omsAutomationRegion Specify the region for your Automation account
instanceCount Specify the number of VMs to create
vmNameSuffix Assing a suffix for the VMs you will create
platform Select the OS type to deploy
vmSize (ingen beskrivning är tillgänglig)
username (ingen beskrivning är tillgänglig)
pwd (ingen beskrivning är tillgänglig)
vmResourceGroup (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt