The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure mgmt. demo

Senast uppdaterad: 2017-09-15

Deploys Azure mgmt with attached workload

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
azMgmtPrefix Provide a prefix for the Azure mgmt. services that will be created
instanceCount Specify the number of VMs to create
vmNamePrefix Assing a prefix for the VMs you will create
platform Select the OS type to deploy.
username Assign a username to the VMs. Default will be 'azureadmin'.
pwdOrSsh Specify pwd if platform is WinSrv, or ssh if Linux.
vmResourceGroup Specify the name of an existing Resource Group where the VMs will be deployed.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt