Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Server managed by Desired State Configuration service

Senast uppdaterad: 2021-04-21

This template provides an example of how to deliver a virtual machine and and Automation account to manage the machine, in a single deployment

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The Azure location to deploy all resources
virtualNetworkAddressRange The address range of the new virtual network
virtualNetworkSubnet The address range of the subnet created in the new virtual network
nicIPAddress The IP address of the new AD VM
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
VMSize The size of the VM Created
domainName The full qualified domain name to be created
_artifactsLocation Path to the nested templates used in this deployment
_artifactsLocationSasToken SAS token to access artifacts location, if required
compileName Unique value to identify compilation job
devopsStoragePackagesBase DevOps Gallery Storage Package Base

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/automation-configuration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/automation-configuration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt