The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Attestation provider

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates a Attestation provider that can be used to attest the quotes from various enclaves and provide a token for third party application

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
attestationProviderName Name of the Attestation provider. Must be between 3 and 24 characters in length and use numbers and lower-case letters only.
location Location for all resources.
tags (ingen beskrivning är tillgänglig)
policySigningCertificates (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.attestation/attestation-provider-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.attestation/attestation-provider-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt