The Azure Quickstart templates are currently available in English

OMS ASR Solution

Senast uppdaterad: 2016-08-20

Enables the ASR (v2) Solution in OMS

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create new or refer to an existing Log Analytic Workspace
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
ingestScheduleGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy
_assetLocation Path of the template folder.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/asr-oms-monitoring/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/asr-oms-monitoring/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt