Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

App Service Environment with Hosting Plan and Azure WebApp

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Creates an App Service Environment v2 with an ILB Address in a existing virtual network that will be privately availible. The App Service Environment will contain a Hosting Plan and a Azure Web App

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
aseName Name of the App Service Environment
virtualNetworkName The name of the vnet
vnetResourceGroupName The resource group name that contains the vnet
subnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
location Location for the resources
internalLoadBalancingMode None: public VIP only. Publishing: only ports 80/443 are mapped to ILB VIP. Web: only FTP ports are mapped to ILB VIP: Web,Publishing: ports 80/443 and FTP ports are mapped to an ILB VIP.
dnsSuffix Used when deploying an ILB enabled ASE. Set this to the root domain associated with the ASE. For example: contoso.com
siteName The name of the web app that will be created.
appServicePlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
owner The owner of the resource will be used for tagging.
numberOfWorkers Defines the number of workers from the worker pool that will be used by the app service plan.
workerPool Defines which worker pool's (WP1, WP2 or WP3) resources will be used for the app service plan.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-ilb-with-web-app/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-ilb-with-web-app/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt