Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

App Service Environment with Azure SQL backend

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
stackName A generic name for all your resources created with this ARM Template.
aadUserObjectId Object Id of your AAD user or whoever needs access to resources such as KeyVault.
aadUsername Name of your AAD user or whoever needs access to resources such as Azure SQL.
loginUser The administrator password of the VM and SQL Server.
p2sRootCert Certificate used for the P2S VPN.
loginPassword The administrator password of the VM and SQL Server.
privateDbDnsZoneName Private DNS zone name for database.
location Location for all the resources created.
workerPool Number of worker pool for App Service.
vmSize Size of the Virtual Machine.
frontendSubnet Name of frontend subnet.
backendSubnet Name of backend subnet.
gatewaySubnet Name of gateway subnet.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt