Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Retrieve Azure Storage access keys in ARM template

Senast uppdaterad: 2021-05-21

This template will create a Storage account, after which it will create a API connection by dynamically retrieving the primary key of the Storage account. The API connection is then used in a Logic App as a trigger polling for blob changes. The complete scenario can be found on https://blog.eldert.net/retrieve-azure-storage-access-keys-in-arm-template.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName Name of the Azure Storage account.
storageAccountSku Sku on which to run the Azure Storage account.
storageAccountKind Indicates the type of storage account.
storageAccountContainerName Set the name of the container to create in the Storage account.
storageConnectionName Name of the Logic Apps API connection used to connect to the Azure Storage account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppPollingIntervalInMinutes The polling interval used to check for items on the Storage account.
location Location where resources reside.
azureMgmtUri Azure Management URI

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt