Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create VNet with two Subnets, local network, and gateway

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template creates a VNet, 2 subnets, and a gateway

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
localGatewayName Name for gateway connected to other VNet/on-prem network
localGatewayIpAddress Public IP address for the gateway to connect to (from other VNet/on-prem)
localGatewayAddressPrefix CIDR block for remote network
virtualNetworkName Name for new virtual network
addressPrefix Name for new virtual network
subnet1Name Name for VM subnet in the new VNet
gatewaySubnet Name for gateway subnet in new VNet
subnet1Prefix CIDR block for VM subnet
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet
gatewayPublicIPName Name for public IP object used for the new gateway
gatewayName Name for the new gateway
location Location where resources reside.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-asm-s2s/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-asm-s2s/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Telmo Sampaio