The Azure Quickstart templates are currently available in English

Apprenda 6.0 Small Cluster

Senast uppdaterad: 2018-08-15

This is the express version of Apprenda, running a three-node cluster of Apprenda

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
platformAdminFirstName This is the first name of the platform administrator.
platformAdminLastName This is the last name of the platform administrator
platformAdminEmailAddress This is the email address of the platform administrator. This will be used to log in.
platformAdminPassword This is the password of the platform administrator. This will be used to log in.
adminUsername This is the username of the administrative account.
adminPassword This is the password of the administrative account.
storageAccountType Storage Account type
vmSize The size of the virtual machine.
vmName This is the name of the virtual machine.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-small/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-small/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt