Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Application Gateway for a Web App with IP Restriction

Senast uppdaterad: 2021-05-18

This template creates an application gateway in front of an Azure Web App with IP restriction enabled on the Web App.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
siteName DNS of the WebApp
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
databaseSkuName Azure database for MySQL sku name
databaseSkuFamily Azure database for MySQL sku family
databaseSkuSizeMB Azure database for MySQL Sku Size
databaseSkuTier Azure database for MySQL pricing tier
mysqlVersion MySQL version
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-webapp-iprestriction/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-webapp-iprestriction/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt