Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an Application Gateway

Senast uppdaterad: 2021-04-21

This template creates an application gateway with Web Application Firewall functionality in a virtual network and sets up load balancing rules for any number of virtual machines

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Specifies the location for all resources that is created by this template.
vNetAddressPrefix Specifies the address prefix for the Virtual Network.
vNetSubnetPrefix Specifies the subnet prefix
applicationGatewaySize Specifies the application gateway SKU name.
applicationGatewayCapacity Specifies the number of the application gateway instances.
backendIpAddress1 IP Address for Backend Server 1
backendIpAddress2 IP Address for Backend Server 2
wafEnabled WAF Enabled
wafMode WAF Mode
wafRuleSetType WAF Rule Set Type
wafRuleSetVersion WAF Rule Set Version

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-waf/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-waf/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt