Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway v2

Senast uppdaterad: 2021-06-15

This template creates an application gateway v2 in a virtual network and sets up auto scaling properties and an HTTP load-balancing rule with public frontend

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName Virtual Network name
vnetAddressPrefix Virtual Network address range
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet address range
applicationGatewayName Application Gateway name
minCapacity Minimum instance count for Application Gateway
maxCapacity Maximum instance count for Application Gateway
frontendPort Application Gateway Frontend port
backendPort Application gateway Backend port
backendIPAddresses Back end pool ip addresses
cookieBasedAffinity Cookie based affinity
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-v2-autoscale-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-v2-autoscale-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt