Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

Senast uppdaterad: 2021-04-22

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
skuName Sku Name
backendIpAddress1 IP Address for Backend Server 1
backendIpAddress2 IP Address for Backend Server 2
Secrets An array of json objects like this : {'name':name, 'value':value}
location Location for all resources.
keyVaultName Name of the KeyVault to provision
identityName Name of the user assigned identity
applicationGatewayName Name of the application gateway

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-key-vault-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-key-vault-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt